EN

Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Horeca24 Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Sprzedający:

  HORECA24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.  Przy Torze 1, 35-205  Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego dla którego akta Rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000526025, REGON: 181160909, NIP: 8133697435.

  KONTO BANKOWE: Bank BGŻ BNP Paribas. Kod SWIFT: PPABPLPKXXX
  Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0282 3970
 2. Dane kontaktowe:
  adres: Horeca24 Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów
  e-mail: millenium@cunazone.com
 3. Adres pocztowy – imię i nazwisko i/lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, kod pocztowy oraz miejscowość.
 4. Adres reklamacyjny: Millenium Hall, Sklep CUNA, II piętro, lokal 274, ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
 5. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.cunazone.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 6. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona
  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.cunazone.com
 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje
  o pojedynczym produkcie.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
  i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy – zdarzenie, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 19. Produkt – przedmiot zamówienia w minimalnej i  niepodzielnej ilości rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cunazone.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.
 24. System – zbiór powiązanych ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
  w przypadku Kupujących.
 27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
   w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza iż Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy nowe, zgodne z opisem, zapakowane o opakowanie firmowe, wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili zawierania umowy). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem www.cunazone.com.
 5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia:
 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu należy się zarejestrować. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza, w którym należy podać dane niezbędne do identyfikacji. Dane podane w formularzu są na stałe przypisane do wybranego identyfikatora użytkownika, potwierdzanego ustawionym hasłem. Po zarejestrowaniu należy aktywować swoje konto (na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny).
 3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta lub Konsumenta  w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Klienta lub Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta lub Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Klienta lub Konsumenta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 9. Klient oraz Konsument mogą dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru.
 10. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta lub Konsumenta , jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub przelewem).
 11. Klient oraz Konsument za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 14 (czternastu)  dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Klienta lub Konsumenta  wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu.
 12.  Wymianę prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.cunazone.com.
 13. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub Konsumenta  oraz Konsumenta lub zwrócona przez Sklep. Jeżeli wybrany przez Klienta lub Konsumenta  oraz Konsumenta towar jest droższy od wymienianego, wysyłka nowego towaru nastąpi po zaksięgowaniu różnicy w cenie na koncie Sklepu. Jeżeli wybrany przez Klienta oraz Konsumenta towar jest tańszy od wymienianego Sklep zwróci różnicę, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot różnicy nastąpi na wskazany przez Klienta oraz Konsumenta rachunek bankowy.
 14. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
 15. Jeżeli Klient lub Konsument decyduje się na wymianę/zwrot przedmiotu zakupu, który był zgodny z zamówieniem wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą lub zwrotem pokrywa kupujący.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy/wymiana

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.cunazone.com lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania lub zużycia.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. Sklep posiada jeden, zintegrowany system sprzedaży obsługujący sprzedaż stacjonarną oraz internetową. Może się zdarzyć, że towar zamówiony drogą elektroniczną został już sprzedany w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta lub Konsumenta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient lub Konsument  dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi lub Konsumentowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania zamówienia.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów lub Konsumentów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem www.cunazone.com, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.
 2.  Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).
 3.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych jeżeli taką zgodę wyraził.
 5. Właściciel Serwisu zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 6. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Właściciel Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a.      oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b.      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c.      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

d.      informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

8. Właściciel Serwisu może powierzyć przetwarzanie danych Użytkownika osobowych podmiotom zewnętrznym, którzy będą ich odbiorcami zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Powierzenie danych osobowych nastąpi w celu ich przetwarzania niezbędnym dla realizacji postanowień regulaminu, na rzecz i zlecenie Właściciela Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i usług świadczonych przez Właściciela Serwisu. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:

a.     prowadzącym bieżące administrowanie Serwisem,

b.     świadczącym usługi informatyczne (np. wykonywanie zleceń związanych, z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),

c.      dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),

d.     świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji do Użytkowników,

e.     świadczącym usługi marketingowo-reklamowe na rzecz Właściciela Serwisu,

f.       świadczącym usługi prawne, rozliczeniowe, księgowe.

9. Powierzając przetwarzanie danych podmiotom zewnętrznym, Właściciel Serwisu dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umow.

10. Właściciel Serwisu nie  odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

11.   Właściciel Serwisu nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.   Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia .

13.   Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właścicielowi Serwisu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

14.   Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

15.   Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Właściciel Serwisu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia

16.   Użytkownikowi niezależnie od podstawy, na jakiej Serwis cunazone przetwarza dane, użytkownikowi przysługuje zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania.

17.   Użytkownik może również w każdym momencie żądać usunięcia jego danych osobowych, użytkownik może cofnąć lub ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

18.   Każdy Użytkownik również ma prawo do:

a.     żądania dostępu do jego danych osobowych,

b.     ich sprostowania i uzupełnienia,

c.      czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

d.     przeniesienia danych,

e.     uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych odnoszących się do jego osoby,

f.       uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

g.     uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

19.   Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

20.   Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia swoich danych lub uzyskania kopii swoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

21.   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.cunazone.com.

§7 Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin sklepu (www.cunazone.com). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 Copyright © CUNA ZONE 2018

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Tworzenie sklepów internetowych

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na postanowienia polityki prywatności.

Zamknij komunikat

Szanowny Użytkowniku,

zmieniają się przepisy Unii Europejskiej dotyczące danych osobowych i dlatego chcemy przekazać Ci kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poświęć kilka minut na sprawdzenie naszych aktualizacji w zakresie:

Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Co to jest RODO?

RODO to skrótowa nazwa na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Okres swojego obowiązywania rozpocznie od 25 maja 2018 r.

RODO wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie
o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz
o uprawnieniach przysługujących użytkownikom wobec z przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CDG PRO Sp. z o.o.

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem: 36-072 Świlcza 145B,

jak i mailowo: rodo@cdgpolska.pl

oraz telefonicznie: (17) 855 46 08

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie, Użytkowniku, podczas procesu rejestracji konta
w serwisie internetowym CUNAZONE, a także dane, które są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z ww. serwisu internetowego.

 

Pragniemy podkreślić iż, możesz przeglądać serwis internetowy CUNAZONE w sposób dowolny, rejestracja konta w serwisie nie jest obowiązkowa.

Podczas rejestracji istnieje obowiązek podawania swoich prawdziwych danych, ale nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Wymagane dane oznaczone są znakiem *.

Należy jednak podkreślić, iż nie posiadając wszystkich danych lub nie posiadając prawdziwych danych określonego użytkownika, nie możliwym będzie świadczenie na rzecz danego użytkownika wszystkich usług, które oferuje ww. podmiot oraz wywiązanie się z wszystkich obowiązków określonych
w regulaminie Serwisu internetowego CUNAZONE.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem przetwarzania przez CDG PRO Sp. z o.o. Twoich danych jest zapewnienie pełnej funkcjonalności działania serwisu internetowego CUNAZONE oraz dostępu do usług świadczonych przez ww. podmiot w ramach serwisu internetowego CUNAZONE, zawierania lub wykonania umowy, zapewniania użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu internetowego oraz prawidłowe wywiązywanie się przez ww. podmiot z obowiązków umownych wynikających z regulaminu ww. serwisu internetowego.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych,
w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do preferencji i zainteresowań danego użytkownika.

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody przez danego użytkownika, będziemy mogli przetwarzać dane osobowe danego użytkownika w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Należy podkreślić, iż ww. zgoda na przetwarzanie danych osobowych danego użytkownika w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możliwym jest wycofanie jej w każdej chwili.

Użytkowniku, jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji
w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe danego użytkownika, zgodnie z RODO mogą być przetwarzane wyłącznie w zgodzie
z określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. Pierwszą podstawą przetwarzania danych osobowych danego użytkownika jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług oferowanych przez dany podmiot. Do ww. sytuacji dochodzi w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia danemu użytkownikowi sprawnego, bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego CUNAZONE wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. W przypadku serwisu internetowego CUNAZONE umowy o świadczenie usług to regulamin serwisu internetowego CUNAZONE, który użytkownik akceptuje decydując się na korzystanie z ww. serwisu internetowego.
 1. Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Do takiego przetwarzania danych osobowych dochodzi w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.
 1. Trzecią przesłanką przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i świadoma zgoda danego użytkownika. Na jej podstawie dane określonego użytkownika mogą być wykorzystywane
  w celach marketingowych, a także w celu profilowania przez serwis CUNAZONE.

Wyrażenie zgody przez danego użytkownika jest w pełni dobrowolne.

Każdy użytkownik ma także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody przez danego użytkownika nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym Serwis może przekazywać dane

Co do zasady dane osobowe danego użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek administratora danych.

W pewnych sytuacjach może jednak dojść do przekazania danych danego użytkownika podmiotom współpracującym z CDG PRO Sp. z o.o. – naszym zaufanym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Ponadto, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobowiązani przekazać dane określonego użytkownika podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż uprawnione podmioty wystąpią do administratora danych z takim żądaniem, powołując się na określoną i prawidłową podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe określonego użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia danemu użytkownikowi dostępu do usług oferowanych przez serwis internetowy CUNAZONE.

Jak już wcześniej wskazano, każdy użytkownik w każdym czasie ma prawo złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Prawa przysługujące danej osobie (której dane dotyczą)

Ważną informacją dla użytkowników jest to że niezależnie od tego, na jakiej podstawie serwis internetowy CUNAZONE przetwarza dane, użytkownikowi przysługuje zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Użytkownik może również w każdym momencie żądać usunięcia jego danych osobowych, użytkownik może cofnąć lub ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

Każdy użytkownik również ma prawo do:

 1. żądania dostępu do jego danych osobowych,
 2. ich sprostowania i uzupełnienia,
 3. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 4. przeniesienia danych,
 5. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych odnoszących się do jego osoby,
 6. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania
  w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 7. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Prawo do skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Ustawowy lub umowny obowiązek podania danych osobowych

Żaden użytkownik nie jest zobowiązany do podawania w serwisie internetowym CUNAZONE jego danych osobowych lub wyrażania zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak podkreślić, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu internetowego czy też do korzystania z usług serwisu internetowego CUNAZONE.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie wcześniej udzielonych zgód, uniemożliwi zapewnienie danemu użytkownikowi dostępu do niektórych oferowanych przez serwis internetowy CUNAZONE usług, co zostanie każdorazowo zakomunikowane danemu użytkownikowi.

Informacje o profilowaniu oraz Cookies

To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria.

W serwisie internetowym CUNAZONE gromadzimy pliki cookie, local storage i innych. Powyżej wymienione pliki służą do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych ww. podmiotu oraz w celu personalizowania udostępnianych użytkownikom treści i reklam jak i badania analizowania ruchu na naszych stronach.

Gromadzone przez serwis internetowy CUNAZONE cookie mają na celu pomóc w zapewnieniu jak najwyższej jakości treści w tym treści reklamowych umieszczonych w naszym serwisie. Powyżej wymienione technologie umożliwiają zapewnienie użytkownikom lepszej obsługi poprzez przedstawianie reklam zbliżonych do preferencji danego użytkownika oraz przedstawianie treści, które mogą być pożyteczne i interesujące dla danego użytkownika.

Jak już wspomniano powyżej pliki pozwalają nam również lepiej badać i analizować zainteresowanie serwisem i treściami, które są prezentowane. Analizy te pozwalają podnieść jakość serwowanych przez serwis internetowy CUNAZONE treści.

Serwis internetowy CUNAZONE korzysta z cookies:

 1. Cookies sesyjne – to jest takich, które to po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera lub urządzenia - zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia lub komputera danego użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera lub urządzenia danego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez danego użytkownika. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez serwis internetowy CUNAZONE, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za zgodą danego użytkownika . Pliki te nie są zapisywane
  w sposób trwały w żadnym innym przypadku.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami.

Zgadzam się